بهترین و برترین و متفاوت ترین وبلاگ

شمسیا | شمسیا . بلوگ اسکای |shamsia | www.shamsia.blogsky.com|shamsia.blogsky

درس 6 زبان تخصصی کاردانی کامپیوتر english for computer science

Large computer systems , or mainframes , as they are referred to the field of computer science , are those computer systems found in computer installing  processing immense amounts of data .


زرگ کامپیوتر سیستم ها یا mainframes که انها هستند اشاره میشوند به زمیه کامپیوتر علوم , هستند انها کامپیوتر سیستم ها پیدا میشوند در نصب کامپیوتر پردازش بی اندازه مقدار دیتا 


سیستم های بزرگ کامپیوتری یا mainframe ها که در زمینه علوم کامپیوتر به انها اشاره میشود سیستم های کامپیوتریی هستند که در پردازش مقدار بینهایتی از داده هابه کار میروند . 


These powerful computers make use of very high-speed main memories into which data and programs to be dealt with are transferred for rapid access .


این قدرتمند کامپیوتر ها درست میکنند استفاده از خیلی زیاد سرعت اصلی حافظه ها به کدام دیتا و برنامه ها به ارتباط داشتن با هستند انتقال برای سریع دسترسی . 

این کامپیوترهای قدرتمند از حافظه های اصلی پرسرعتی جهت ایجاد ارتباط و انتقال داده ها و برنامه ها برای دسترسی سریعتر استفاده میکنند . 


These powerful machines have a larger repertoire of more complex instructions which can be executed more quickly .


این قدرتمند ماشینها دارند یک بزرگتر گنجایش بیشتر پیچیده دستورالعملها که میتوانند اجرا شوند بیشتر سریع 
این ماشینهای قدرتمند گنجایش بیشتری برای ذخیره کردن (داشتن ) دستورالعمل های پیچیده برای اجرا کردن سریعتر انها دارند . 


Whereas smaller computers may take several steps to perform a particular operation , a larger machine may accomplish the same thing with one instruction .


چون کوچکتر کامپیوتر ها میتوانند بگیرند گوناگون پله ها برای اجرا یک مخصوص عملیات یک بزرگتر ماشین ممکن است انجام دادن مشابه چیز با یک دستورالعمل . 
از انجایی که کامپیوتر های کوچکتر ممکن است مراحل متعددی برای اجرا کردن عملیات مخصوصی را طی کنند . یک ماشین بزرگتر ممکن است همان کار را تنها با یک دستورالعمل به انجام برساند . 


These computers can be of two types : digital  or analog .


اینها کامپیوترها میتوانند به تو نوع دیجیتال یا انالوگ 
این کامپیوترها میتوانند در دو نوع دیجیتال یا انالوگ باشند . 


The digital computer or the general-purpose computer as it is often known , makes up about 90 per cent of the large computers now in use .


کامپیوتر دیجیتال یا همه منظوره کامپیوتر ان هست اغلب شناخته شده , درست شده تقریبا 90 درصد از بزرگ کامپیوتر ها الان استفاده . 
کامپیوتر دیچیتالی یا همه منظوره که امروزه برای استفاده عمومی شده است تقریبا 90 درصد از کامپیوتر های بزرگ امروزی را شامل میشوند ( درست کرده اند ) 


It gets its name because the data that are presented to it are made up of a code because the data that are presented to it are made up of a code consisting of digits – single – character numbers .


او میگیرد نامش را به خاطر دیتا ان هستند اماده شده اند به ان هستند ساخته شده است از یک کد بدلیل ان دیتا که هستند اماده برای ان هستند ساخته شده از یک کد شامل ارقام و نوع دیگری از ارقام و کاراکتر شماره ها . 
نامش را از انجایی گرفته است که داده ها به صورت کدهایی برای ان مهیا میشوند زیرا دیتا هایی که برای ان اماده میشوند شامل کدها و اعداد و ارقام و کاراکترها میباشد . 


The digital computer is like a gigantic cash register in that it can do calculations in steps , one after another at tremendous speed and with great accuracy .


دیجیتال کامپیوتر هست مانند یک غول پیکر صندوق ثبت در ان هست میتوان انجام داد محاسبات در پله ها یکی بعد از دیگری در عظیم سرعت و با زیاد درستی . 
کامپیوتر دیجیتالی مانند یک صندوق ( ماشین ) بزرگ ثبت کار میکند که میتواند محاسبات را مرحله به مرحله بعد ازدیگری در سرعت شگفت انگیز وبا اطمینان از درستی زیادی انجام دهد . 


Digital computer programming  is by far the most commonly used in electronic data processing  for business or statistical purposes .


دیجیتال کامپیوتر برنامه نویسی هست بسیار بیشترین معمول استفاده میشود در الکترونیک دیتا پردازش برای تجارت یا اماری اهداف . 
برنامه نویسی کامپیوتر دیجیتال بیشتر معمولا جهت پردازش الکترونیکی دیتا برای تجارت یا اهداف اماری استفاده میشود 


These analog computer works something like a car speedometer , in that it continuously works out calculations .


این انالوگ کامپیوتر ها کار میکنند مانند شبیه یک ماشین سرعت سنج که در ان پیوسته کار میکنند یا محاسبه میکنند . 
این کامپیوتر های انالوگ مانند یک ماشین سرعت سنج کار میکنند که در ان محاسبات بصورت پیوسته محاسبه میشوند . 


It is used essentially for problems  involving measurement .


ان هست استفاده میشود واقعا برای مسایل شامل اندازه گیری . 
ان برای مسایلی که ضرورتا درگیر اندازه گیری هستند استفاده میشود 


It can simulate , or imitate different measurements by electronic means .ان میتواند شبیه سازی شود یا تقلید کردن مختلف اندازه گیری توسط الکترونیک وسایل . 
ان میتواند با وسایل الکترونیکی مختلف شبیه سازی یا کپی سازی شود . 


Both of these computer types – the digital and the analog – are made up of electronic components that may be require a large room to accommodate them .

هر دوی این کامپیوتر ها انواع دیجیتال و انالوگ – ساخته شده اند از الکترونیک اجزا که ممکن است لازم باشد یک بزرگ اتاق تا اماده کند انها را 
هر دو نوع این کامپیوتر ها – دیجیتالی و انالوگ – از اجزای الکترونیکی که ممکن است به فضای زیادی برای تطبیق دادن انها لازم داشته باشد ساخته شده اند . 


At present , the digital computer is capable of doing anything the analog once did .

در حاظر دیجیتال کامپیوتر توانایی انجام دادن هرچیزی انالوگ یکباره انجام داد 
در حال حاظر کامپیوتر دیجیتالی توانایی انجام دادن هر کاری که کامپیوتر انالوگ میتوانست انجام دهد را دارد .


Moreover , it is easier to program and cheaper to operate .

گذشته از این انها هستند اسانتر برنامه و ارزانتر برای عمل 
گذشته از این رحتتر قابل برنامه ریزی است و عملیات ان ارزانتر است . 


A new type of scientific computer system called the hybrid computer  has now been produced that combines the two into one .

یک جدید نوع علمی کامپیوتر سیستم نامیده میشود کامپیوتر ترکیلی حالا هست تولید شدن که به هم پیوستن دو به یک 
نوع جدید از سیتم کامپیوتر علمی که hybrid computer (کامپیوتر ترکیبی ) نامیده میشود تولید شده است که هر دوی انها را در یکی تولید کرده است . 


Really powerful computers continue to be bulky and require special provision for their housing , refrigeration systems , air filtration and power supplies .


واقعا توانا کامپیوتر ها ادامه دادن به حجیم و لازم مخصوص توشه برای انها خانه یخچال سیستمها هوا فیلتر و برق تامین 
واقعا سیستم های قوی کامپیوتری برای بزرگتر شدن به تدارکات خاصی برای جای گرفتن ( در منزل ) و سیستم خنک کننده و تامین برق احتیاج دارند 


This is because much more space is taken up by the input/output devices – the magnetic tape and disk units and other peripheral equipment – than by the electronic components that do not make up the bulk of the machine in a powerful installation .


این بخاطر بیشتر فضا گرفته شده توسط ورودی خروجی وسایل مغناطیسی نوار و دیسکها واحدها و دیگر اجزای تجهیزات از توسط الکترونیک تجهیزات که نمیتوانند درست کنند حجم ماشین در یک توانا نصب 
این به ان دلیل است که فضای بیشتری توسط وسایل ورودی و خروجی انها گرفته میشود - نوارهای مغناطیسی و واحدهای دیسک و دیگر تجهیزات فرعی – نسبت به اجزای الکترونیکی فضای کمتری را در نصب یک سیستم قدرتمند اشغال میکنند .


The power consumption of these machines is also quite high , not to mention the price that runs into hundreds of thousands of dollars .


برق مصرفی اینها ماشینها هست بنابراین کاملا زیاد و نه ذکر قیمت ان دویدن داخل صدها هزار دلار . بدون انکه قیمت بالای انها را که حدود هزاران دلار است متذکر شویم مصرف برق این ماشینها بسیار زیاد است . 


The future will bring great developments in the mechanical devices associated with computer systems .


اینده اوردن زیاد گسترش در مکانیک وسایل هم پیوند شدن با کامپیوتر سیستمها 
در اینده پیشرفت زیادی در وسایل مکانیکی وابسته و همپیوند در سیستمهای کامپیوتری خواهد امد .For a long time these have been the weak link , from the point of view of both efficiency and reliability .

برای زیاد مدت اینها دارند ضعیف پیوند از نقطه دید هر دو کارایی و قابل اعتماد 
از نقطه نظر کارایی و قابلیت اعتماد در دراز مدت پیوند ضعیفی خواهند داشت .


Best wishes to the best of the best and happiest ESP miss. Madadi


دانشگاه غیر انتفاعی شمس گنبد کاووس 


بهار 91

تاریخ ارسال: دوشنبه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1391 ساعت 00:20 | نویسنده: mohamad | چاپ مطلب 1 نظر